بازدید از شرکت پایارزین در شهرک شیمیایی رازی شهرستان شهرضا


تاریخ ارسال :

۸ تير ۱۴۰۱

بازدید از شرکت پایارزین در شهرک شیمیایی رازی شهرستان شهرضا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهانمدیر استان اصفهان اقای فریدون صفایی از بازدید کارگروه پایش استان اصفهان از  شرکت پایارزین در شهرک شیمیایی رازی شهرستان شهرضا با حضور نماینده صنعت معدن تجارت از  از خبر داد