بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی زنجان از انبارهای سازمانی


تاریخ ارسال :

۱۱ تير ۱۴۰۱

بازدید مدیر شرکت خدمات حمایتی زنجان از انبارهای سازمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

 روز پنج شنبه مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از مجتمع انبار بذر زنجان دیدن کرد . در این بازدید آقای مهندس ادیبان بر حفظ منابع شرکت خصوصاً ساختمان ها و انبارها تاکید نمود و خواستار رفع سریع نواقص موجود در انبار بذر استان شد.