جلسه مدیران ماشین الات و بذرونهال در شرکت خدمات حمایتی خراسان جنوبی


تاریخ ارسال :

۲۱ تير ۱۴۰۱

جلسه مدیران ماشین الات و بذرونهال در شرکت خدمات حمایتی خراسان جنوبی

به گزارش رابط روابط عمومی امورماشین آلات وادوات کشاورزی: 

 جلسه مورخ 1401/4/21با حضور مدیرماشین الات آقای مهند س بحیرایی و آقای مهند س مسعودی فر مدیربذرونهال و مدیراستان آقای مهندس نوفرستی وچند تن ازکارشناسان استان  در شرکت خدمات حمایتی خراسان جنوبی جهت پاره از امور انجام پذیرفت .