برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود شیمیایی سوپر فسفات ساده کارمزدی در ستادتیرماه 1401 شرکت د ر


تاریخ ارسال :

۲۲ تير ۱۴۰۱

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کود شیمیایی سوپر فسفات ساده کارمزدی در ستادتیرماه 1401 شرکت د ر

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزیمناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یکصد هزار تن کود شیمیایی سوپر فسفات ساده کارمزدی  ، درستاد  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، در روز چهارشنبه، بیست و دوم تیر  ماه سال جاری،  ساعت 14، با حضور اعضاء محترم   کمیسیون معاملات ستاد شرکت، در دفتر مرکزی   برگزار شد.