مناقصه خرید کود آلی فسفاته گرانوله


تاریخ ارسال :

۳ مرداد ۱۴۰۱

مناقصه خرید کود آلی فسفاته گرانوله

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزیدراجرای فرامین مقام معظم رهبری درسال مزین به "تولید،دانش بنیان اشتغال آفرین"وتبیین سیاستها و برنامه های اجرایی، مناقصه خرید مقدار30 هزارتن کود شیمیایی آلی فسفاته گرانوله از تولیدکنندگان داخلی برگزار و تاریخ بازگشایی 25 مردادماه سال جاری خواهد بود.