مناقصه خرید کود شیمیایی سولفات آمونیوم گرانوله


تاریخ ارسال :

۳ مرداد ۱۴۰۱

مناقصه خرید کود شیمیایی سولفات آمونیوم گرانوله

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 دراجرای فرامین مقام معظم رهبری درسال مزین به "تولید،دانش بنیان اشتغال آفرین"وتبیین سیاستها و برنامه های اجرایی، مناقصه خرید مقدار30 هزارتن کود شیمیایی سولفات آمونیوم گرانوله از تولیدکنندگان داخلی برگزار و تاریخ بازگشایی 30مرداد ماه سال جاری خواهد بود.