حضور مدیر فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی در جلسه بررسی هزینه تبعی گندم و جو


تاریخ ارسال :

۴ مرداد ۱۴۰۱

حضور مدیر فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی در جلسه بررسی هزینه تبعی گندم و جو

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی کشاورزیحضور مدیر فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی و مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی و ریس گروه بذر و ریس بنیاد ملی گندم کاران بهمراه اعضایی هیت مدیره انجمن تولید کنندگان بذر گندم و جو در جلسه بررسی هزینه هایی تیعی بذور گندم و جو در سال جاری مورد بحث و تبادل نظر صورت پذیرفت