بازدید مدیر و معاون فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی از استان مازندران


تاریخ ارسال :

۱۱ مرداد ۱۴۰۱

بازدید مدیر و معاون فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی از استان مازندران

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی بازدید مدیر فنی و بهبود کیفیت بذر و نهال و معاون بذر و نهال شرکت خدمات حمایتی و مدیر شرکت خدمات حمایتی استان مازندران و معاون موسسه تحقیقات به همراه شرکت های تولید کود در روز مزرعه برای برداشت مزارع پایلوت تغذیه برنج در مرکز توسعه و ترویج هراز در شهرستان محمود آباد استان مازندران حضور داشتند. در طی این بازدید مباحث فنی مورد ارزیابی قرار گرفت.