ارسال 3 نمونه کود به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج در شهریور 1401


تاریخ ارسال :

۱۰ مهر ۱۴۰۱

ارسال 3 نمونه کود به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج در شهریور 1401
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
 


مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی از ارسال 3 نمونه کود به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج در شهریور ماه سال جاری خبر داد. مهندس محسن نظام دوست با اعلام این مطلب بیان کرد از این تعداد 1 نمونه مربوط به کود کلرو پتاسیم گرانوله وارداتی و 2 نمونه کود مربوط به کود اوره پتروشیمی خراسان می باشد.