بازدیدمشاوراستانداروهیئت همراه ازانبارهای کودشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه


تاریخ ارسال :

۲۰ مهر ۱۴۰۱

بازدیدمشاوراستانداروهیئت همراه ازانبارهای کودشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاهمهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرد جناب مهندس دانیال کهریزی مشاور استاندار استان کرمانشاه درامورات کشاورزی وصنایع وابسته وآقایان صحبت بهرامی نژاد استاددانشگاه رازی  ودکتر منصوراحمدی معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی جهادکشاورزی استان ودکتررضاتحویلیان عضو هیئت علمی دانشگاه علو پزشکی ورئیس بیمه سلامت استان درتاریخ1401/7/19ازانبارهای ذخیره سازی کودهای شیمیائی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه بازدید کردنددراین بازدیدمهندس مصطفی مدیرشرکت توضیحاتی ازنحوه بوجاری سم زنی وکیسه گیری وهمچنین نحوه نگهداری ازبذور وکودهای شیمیائی ارائه دادند که موجب تحسین رضایتمندی هیئت بازکننده شد