ارسال 5 مورد نمونه کودی نهاده های کشاورزی در استان آذربایجان غربی


تاریخ ارسال :

۲۵ مرداد ۱۳۹۸

ارسال 5 مورد نمونه کودی نهاده های کشاورزی در استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی، بمنظور نظارت بر کیفیت مواد کودی، از اول مرداد ماه سالجاری تاکنون تعداد 5 نمونه کود توسط کارشناسان واحد فنی استان از انبارهای کارگزاران و انبار استانی به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی کرج ارسال شده است که 2 مورد آن مربوط به کود سوپرفسفات تریپل و 3 مورد مربوط به کود دی آمونیوم فسفات بوده است.