ارسال بیش 1765 تن انواع کود شیمیایی درتیر ماه سال1402 به شهرستان گرگان گلستان


تاریخ ارسال :

۴ مرداد ۱۴۰۲

ارسال بیش 1765  تن  انواع کود شیمیایی  درتیر ماه  سال1402 به شهرستان گرگان  گلستان

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستانسید  صمد ضیائی مدیر شرکت  خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، در تیر ماه سال1402 ، 1765 تن  انواع کود شیمیایی  ازته ، فسفاته و پتاسه بر اساس سهمیه بندی شهرستانی توسط مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان و با هماهنگی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان  گرگان، به انبار کارگزاران متقاضی حمل گردید تا بین کشاورزان و بهره برداران این شهرستان توزیع گردد.