حضور شرکت در خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در جلسه مشترک بسیج جامعه کشاورزی


تاریخ ارسال :

۲۱ مرداد ۱۴۰۲

حضور شرکت در خدمات حمایتی  کشاورزی استان گلستان در جلسه مشترک بسیج جامعه کشاورزی

به گزارش  روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان سیدصمد ضیائی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان گلستان، در جلسه مشترک بسیج جامعه کشاورزی  که با معاونت تخصصی بهبود تولیدات گیاهی و مدیریتها و ادارات تابعه برگزار شد این شرکت  حضور داشت  وی تصریح کرد: در این جلسه ضمن بررسی پتانسیل های بخش  کشاورزی به  استفاده از ظرفیتهای موجود و هم افزایی امکانات در راستای پیشرفت و بهبود توسعه بخش کشاورزی تاکید شد.