تامین کود شهرستان اردبیل


تاریخ ارسال :

۲۲ مرداد ۱۴۰۲

تامین کود شهرستان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ، کود مورد نیاز کشاورزان شهرستان اردبیل توسط این مدیریت به مقدار 74.930 کیلوگرم کود اوره تامین و جهت مصرف کشاورزان محترم به انبار کارگزاران بارگیری و ارسال شد .