تامین و ارسال کود کشاورزی اوره از مبدا بوشهر به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم


تاریخ ارسال :

۲۸ بهمن ۱۴۰۲

تامین و ارسال کود کشاورزی اوره از مبدا بوشهر به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:خسرو عمرانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر اعلام کرد: میزان ۵۲۲ تن کود کشاورزی اوره تولیدی شرکت پتروشیمی بوشهر، از مبدا بوشهر به انبارهای سازمانی و کارگزاران استان قم در دی ماه ۱۴۰۲ تامین گردید.