برگزاری مناقصه حمل نقل نهادهای کشاورزی استان یزد


تاریخ ارسال :

۷ آبان ۱۳۹۸

برگزاری مناقصه حمل نقل نهادهای کشاورزی استان یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان یزد:برگــزاری مناقصه حمل و نقل درون استــانی شرکت خدمـــات حمایتی کشـاورزی استان یـــــزد در مورخه 1398/08/04 با حضور نماینده سامانه تدارکات الکترونیک دولت و همچنین نماینده یکی از شرکت های شرکت کننده و اعضاء کمیسیون معاملات استان و در پایـــان با ذکر صلوات جلســـه خاتمه یافت .