بازدید معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور از مجتمع شیمیائی آبیک


تاریخ ارسال :

۱۹ آبان ۱۳۹۸

بازدید معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور از مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک در روز یکشنبه 19 آبانماه سالجاری آقای دکتر سرافرازی معاون کنترل آفات سازمان حفظ نباتات کشور و خانم دکتر نوربخش مدیرکل دفتر آفتکشهای سازمان از مجتمع شیمیایی آبیک بازدید نمودند.