11 قلم سم از سازمان حفظ نباتات دریافت شد


تاریخ ارسال :

۵ آذر ۱۳۹۸

11 قلم سم از سازمان حفظ نباتات دریافت شد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :یازده نمونه سموم پلمپ شده و کد گذاری شده  شامل : توفوردی + ام ث پ آ، فن والریت، تیودیکارب، کلرپیرفوس، سایپرمترین، دلتا مترین، پاراکوات، تیودیکارب، فن مدیفام + دس مدیفام + اتوفومازیت  ارسالی از سازمان حفظ نباتات جهت انجام آزمایشات کامل کنترل کیفیت در تاریخ 1398/09/02 تحویل آزمایشگاه کنترل کیفی سموم مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کاربردی شد.

قابل ذکر است تست گرمایشی ( به مدت دو هفته ) و سرمایشی (به مدت یک هفته)  بعنوان اولین مرحله آزمایش کنترل کیفی نمونه های سموم در حال انجام است .