نمونه برداری از بچ 2 پارت 13 روغن ولک تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک


تاریخ ارسال :

۷ بهمن ۱۳۹۸

نمونه برداری از بچ 2  پارت 13 روغن ولک تولیدی مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیکبمنظور کنترل کیفی محصول روغن ولک تولیدی مجتمع، کارشناس آزمایشگاه مجتمع شیمیائی آبیک در روز چهارشنبه 2 بهمن ماه سالجاری از بچ 2 پارت 13 روغن تولیدی نمونه برداری نمودند.