جلسه با شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان


تاریخ ارسال :

۱۲ بهمن ۱۳۹۸

جلسه با شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قمبا توجه به قرارداد حمل و نقل و توزیع نهاده ها با شرکت حمل و نقل و خدمات دریایی آبادان، آقای مهندس زند مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در محل دفتر شرکت در استان طی جلسه ای با مدیر شعبه قم شرکت آبادان هماهنگی و برنامه ریزی های لازم درخصوص انجام موضوع قرارداد انجام شد.