نتایج آنالیز کودهای مصرفی در طرح پایلوت تغذیه گیاهی گندم استان قزوین اعلام شد.


تاریخ ارسال :

۱۵ بهمن ۱۳۹۸

نتایج آنالیز کودهای مصرفی در طرح پایلوت تغذیه گیاهی گندم استان قزوین اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به اجرای طرح پایلوت تغذیه گیاهی در استان قزوین و نیاز به انجام آزمایش مواد کودی مصرفی در طرح فوق، پس از ارسال نمونه های کود الگابن و نوابن پتاسیک و بررسی شماره ثبت مواد کودی شرکت های تولید کننده و آنالیز نمونه ها، نتایج آنالیز نمونه های فوق به این مدیزیت اعلام شدند.