مقادیر فروش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجانغربی در خرداد ماه سال ۱۳۹۷


تاریخ ارسال :

۱ تير ۱۳۹۷

مقادیر فروش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجانغربی در خرداد ماه سال ۱۳۹۷

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی گزارش داد:فعالیتهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجانغربی در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ بشرح زیر میباشد:

میزان فروش:

  • کودهای تکلیفی 3720 تن
  • کودهای غیر تکلیفی 30 تن
  • سموم 3220 کیلوگرم