بررسی و تکمیل فرم تحویل اموال


تاریخ ارسال :

۲۸ بهمن ۱۳۹۸

بررسی و تکمیل فرم تحویل اموال

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبیمحمد تقی آژنگ مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گفت : فرم های تحویل اموال توسط امین اموال و همکاران امور مالی شرکت در حال بررسی و تکمیل می باشد.