کشف محموله های غیرمجاز


تاریخ ارسال :

۱۹ اسفند ۱۳۹۸

کشف محموله های غیرمجاز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،درپی بازرسی های کارگروه بازرسی و کنترل مواد کودی استان با حضور نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم، در 11 ماهه نخست سال بیش از 7 محموله غیرمجاز کودهای شیمیایی که با ارز دولتی وارد شده اند در کارخانه ها و فروشگاه های بخش خصوصی کشف و ضبط و همچنین حدود 200 تن انواع نهاده های کشاورزی نیز بدلیل نقص در مدارک خرید صورتجلسه و توقیف شد.