جلسه کمیسیون معاملات در گلستان


تاریخ ارسال :

۶ فروردين ۱۳۹۹

جلسه کمیسیون معاملات در گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستانحمید هزار جریبی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با اعلام این خبر گفت: جلسه کمیسیون معاملات با حضور اعضای کمیسیون معاملات شرکت تشکیل و با توجه به پایان قرارداد شرکت پیمانکاری گل بام سبز هیر کان و درخواست  امور اداری شرکت در خصوص برگزاری مناقصه واگذاری فعالیت های امور خدمات پشتیبانی بصورت حجمی پس  از بحث تباد نظر پیرامون موضوعات مطرح شده موارد ذیل به تصویب رسید:

1-درخصوص انجام تشریفات مناقصه  جهت واگذاری فعالیت های خدمات پشتیبانی بصورت حجمی به تعداد16 نفر از طریق سامانه ستاد، امور اداری شرکت نسبت  به اخد مجوز از مدیریت امور اداری و منابع انسانی ستاد اقدام نماید.

2- گروه کارشناسی براساس ضوابط اعلام شده حداکثر تا تاریخ20/1/98 نسبت به بر آورد اولیه اقدام نماید.

3- بعد از انجام بند اول و دوم صورتجلسه، اداری ومالی شرکت نسبت به تامین اعتبار مربوطه اقدام نماید.

4- آگهی مناقصه یک مرحله ای در دونوبت در روز نامه کثیر الانتشار اقدام شود.