توزیع کود اوره استان خوزستان شهرستان اهواز


تاریخ ارسال :

۱۶ شهريور ۱۳۹۹

توزیع کود اوره استان خوزستان شهرستان اهواز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستاندر 5 ماهه اول سال 99 مقدار 2944 تن کود اوره ارسالی از مبادی و انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و بین کارگزاران شهرستان اهواز توزیع گردید.