تامین وتوزیع کوددرشهرستان هرسین استان کرمانشاه


تاریخ ارسال :

۹ مهر ۱۳۹۹

تامین وتوزیع کوددرشهرستان هرسین استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاهگودرزحیاتی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرشهریورماه سال جاری مقدار17/860کیلوگرم کودسولفات پتاسیم جهت بهره برداران شهرستان هرسین تامین وتوزیع شد.