تامین کود برای 172 هکتار مزارع کلزا درجویبار


تاریخ ارسال :

۲۸ مهر ۱۳۹۹

تامین کود برای 172 هکتار مزارع کلزا درجویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندرانمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاوری مازندران از تامین وتوزیع کودهای کشاورزی  پر مصرف مورد نیاز برای 172 هکتاراز مزارع کلزا در شهرستان جویبار استان مازندران خبرداد.

مجید سلطانی با اعلام این مطلب افزود:

کودهای کشاورزی تامین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران برای مزارع کلزا  شامل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه بوده اند.