حمل و ارسال کود شیمیایی به شهرستان فامنین استان همدان


تاریخ ارسال :

۳ آبان ۱۳۹۹

حمل و ارسال کود شیمیایی به شهرستان فامنین استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،مقدار 922 تن انواع کود شیمیایی ازته و فسفاته توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در مهرماه سالجاری برای کارگزاران شهرستان فامنین ارسال شده است.

این خبر را آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان اعلام کرد و گفت از مقدار 922 تن کود شیمیایی ازته و فسفاته تأمین شده مهرماه برای شهرستان فامنین، مقادیر ذیل برای کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در آن شهرستان حمل و ارسال شده است تا بر اساس سهمیه بندی مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات در اختیار کشاورزان منطقه قرار گیرد.

- (150 تن کود شیمیایی ازته و 10 تن کود شیمیایی فسفاته برای کارگزاری تعاونی روستایی فامنین)،

- (325 تن کود شیمیایی ازته برای کارگزاری تعاونی روستایی ابوریحان )،

- (200 تن کود شیمیایی ازته برای کارگزاری تعاونی روستایی زرقان )،

- (225 تن کود شیمیایی ازته و 12.5 تن کود شیمیایی فسفاته برای کارگزاری آقای سید امیر مرتضوی)،