بازدید کمیته نظارت وبازرسی از شهرستان اردل استان چهارمحال وبختیاری


تاریخ ارسال :

۲ دي ۱۳۹۹

بازدید کمیته نظارت وبازرسی از شهرستان اردل استان چهارمحال وبختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاریمدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از بازدید کمیته نظارت وبازرسی درشهرستان اردل خبر داد  مسعود میرزائی افزود:در راستای دستورالعمل وکنترل ونظارت درتوزیع نهاده های کشاورزی ونظارت بر فرایندتوزیع کودها وپایش بازار در کارگزاریها وفروشگاهای غیر رسمی کودهای شیمیایی درشهرستان اردل صورت گرفت میرزایی تصریح کرد :کارشناسان فنی شرکت وسازمان جهاد کشاورزی با هماهنگی اداره تعزیرات حکومتی در شهرستان از روند و توزیع وثبت رسید بارنامه وحواله کشاورزان در سامانه هوشمند  و همچنین داشتن  شماره ثبت ماده کودی بر روی بسته های کودی تذکرات لازم داده شد.