توزیع کود در شهرستان زنجان


تاریخ ارسال :

۸ دي ۱۳۹۹

توزیع کود در شهرستان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

 آقای مهندس ادیبان مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان از توزیع 668582 کیلوگرم انواع کود شیمیایی در آذر ماه سال جاری بین کارگزاران شهرستان زنجان خبر داد . این مقدار شامل 558382 کیلوگرم کود اوره و 110200 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل می باشد .