بازدید و پایش کارگزاران شهرستان نهبندان


تاریخ ارسال :

۲۳ دي ۱۳۹۹

بازدید و پایش کارگزاران شهرستان نهبندان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 صبح روز یکشنبه (21 دی ماه 99)  از کارگزاریهای توزیع کود در شهرستان نهبندان بازدید و بازرسی به عمل آمد و نسبت به پایش توزیع کود و بررسی عملکرد کارگزاران اقدام لازم صورت پذیرفت. در این بازدید رئیس اداره تولیدات گیاهی و مسئول حراست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرایان و نماینده شرکت خدمات حمایتی حضور داشتند.