گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی مصرف بهینه کود ماکرو در بندرعباس


تاریخ ارسال :

۱۱ اسفند ۱۳۹۴

 گزارش تصویری از برگزاری کارگاه آموزشی مصرف بهینه کود ماکرو در بندرعباس

روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان هرمزگان:گزارش تصویری از برگزاری کارگاههای آموزشی مصرف بهینه کودهای ماکرو با هماهنگی مدیریت ترویج کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان و معاونت فنی مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان بعنوان مدرس دوره در مراکز خدمات جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس .