تامین و توزیع کودهای مورد نیاز مزارع گندم شهرستان طبس


تاریخ ارسال :

۱۵ بهمن ۱۳۹۹

تامین و توزیع کودهای مورد نیاز مزارع گندم شهرستان طبس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: کودهای مورد نیاز گندم کاران شهرستان طبس توسط شرکت تامین و در اختیار آنان قرار گرفت.

وی افزود: این کودها برای 2000 هکتار از مزارع گندم در شهرستان طبس بوده است.