تامین وتوزیع57000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل دراستان کرمانشاه


تاریخ ارسال :

۲۵ بهمن ۱۳۹۹

تامین وتوزیع57000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل دراستان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاهمهندس سهراب مصطفی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم ازابتدای بهمن ماه سال جاری مقدار57000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل جهت بهره برداران استان کرمانشاه تامین وتوزیع نماییم