تدارک حدود 2000 تن کود های تکلیفی در بهمن ماه سال جاری


تاریخ ارسال :

۱۲ اسفند ۱۳۹۹

تدارک حدود 2000 تن کود های تکلیفی در بهمن ماه سال جاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،در بهمن ماه سال جاری حدود 2000 تن انواع کودهای شیمیایی یارانه ای توسط این شرکت تدارک دیده شد. کودهای مذکور از طریق شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سطح استان جهت مصرف کشاورزان توزیع شد.