توزیع کود اوره درشهرستان سیروان استان ایلام


تاریخ ارسال :

۱۲ اسفند ۱۳۹۹

توزیع کود اوره درشهرستان سیروان استان ایلام

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از روند مصرف کود اوره درشهرستان سیروان استان ایلام خبر دارد.

آیت جمالی افزود از ابتدای سالجاری تا 8 اسفند ماه مقدار 1502 تن کود شیمیایی اوره بین  کشاورزان شهرستان سیروان توزیع شده است.

جمالی گفت : این کود از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان توزیع شده است.