توزیع کود اوره درشهرستان زرندیه ساوه – استان مرکزی


تاریخ ارسال :

۲۷ اسفند ۱۳۹۹

توزیع کود اوره درشهرستان زرندیه ساوه – استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزیسید علیرضا موسوی  مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی اعلام کرد مقدار67.5 تن کوداوره جهت بهره بردراری کشاورزان  شهرستان زرندیه ساوه ، توسط کارگزار بخش خصوصی آقای نیکنام ،  تامین وتوزیع شده است .