بازدید دکتر پوررمضان مدیرمجتمع شیمیایی آبیک از نمایشگاه تخصصی کشاورزی تهران


تاریخ ارسال :

۲۲ دي ۱۳۹۷

بازدید دکتر پوررمضان مدیرمجتمع شیمیایی آبیک از نمایشگاه تخصصی کشاورزی تهران
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازاریابی و امورمشتریان،
سومین روز نمایشگاه تخصصی کشاورزی تهران، حضور و بازدید آقای دکتر پوررمضان مدیر مجتمع شیمیایی آبیک  از غرفه شرکت متبوع