توزیع کود اوره در شرکت تعاونی اتحاد روستای مالمیر ، منطقه خنداب


تاریخ ارسال :

۲۹ خرداد ۱۴۰۰

توزیع کود اوره در شرکت تعاونی اتحاد  روستای مالمیر ، منطقه خنداب

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزیسید علیرضا موسوی  مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  اعلام کرد : توزیع  مقدار100تن کوداوره در خرداد ماه سالجاری ،  توسط شرکت تعاونی روستایی اتحاد  مالمیر ،  جهت بهره برداران کشاورزان  منطقه انجام شده  و نیاز کشاورزان برطرف شده است .

وی افزود :مقدار  کود اوره مذکور مربوطه به سهمیه بهاره است که براساس سهمیه اختصاصی مرکز خدمات مربوطه ، بین کشاورزان توزیع شده است .