تامین وارسال5980تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان کرمانشاه


تاریخ ارسال :

۹ تير ۱۴۰۰

تامین وارسال5980تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاهمهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم مقدار5980تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه جهت بهره برداران استان تامین وارسال نماییم.