گزارش عملکرد کارگزاران شهرستان پاسارگاد در توزیع کودهای کشاورزی


تاریخ ارسال :

۱۸ مهر ۱۴۰۰

گزارش عملکرد کارگزاران شهرستان پاسارگاد در توزیع کودهای کشاورزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس بیان نمود:

در شش ماهه نخست سال جاری مقدار 3044 تن انواع کود شیمیائی توسط 3 شرکت تعاونی روستائی و 3 کارگزار بخش خصوصی با نظارت و معرفی جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد بین کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی توزیع گردید.

ابراهیمی زاده افزود: کودهای شیمیائی به منظور افزایش میزان محصول، ارتقاء کیفیت محصول تولیدی و یا بهبود کیفیت خاک مورد استفاده قرار می گیرند.