تدارک کود سوپرفسفات تریپل شهرستان فردوس


تاریخ ارسال :

۲۴ مهر ۱۴۰۰

تدارک کود سوپرفسفات تریپل شهرستان فردوس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبیمحمد مهدی سعیدی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در شهریور ماه مقدار 35 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل در شهرستان فردوس از طریق کارگزاران تحت پوشش توزیع شده است.