برگزاری جلسه کشاورزی قراردادی گندم


تاریخ ارسال :

۱۸ آبان ۱۴۰۰

برگزاری جلسه کشاورزی قراردادی گندم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان ( جیرفت)مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان با تایید این خبر افزود دومین جلسه کشاورزی قراردادی گندم ، با حضور مدیران محترم غله استان ، سازمان جهاد کشاورزی و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان برای جمع بندی نهایی و اجرایی شدن طرح پایلوت کشت قراردادی گندم در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان برگزار گردید .