توزیع14000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل درشهرستان هرسین استان کرمانشاه


تاریخ ارسال :

۲۵ آبان ۱۴۰۰

توزیع14000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل درشهرستان هرسین استان کرمانشاه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاهمهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردمقدار14000کیلوگرم کودسوپرفسفات تریپل جهت بهره برداران شهرستان هرسین تامین وتوزیع شد