گزارش کود توزیعی شهرستان بیضاء از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه


تاریخ ارسال :

۸ آذر ۱۴۰۰

گزارش کود توزیعی شهرستان بیضاء از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس ابراز کرد:

از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه، مقدار 4499 تن کود شیمیائی اوره به شهرستان بیضاء حمل گردید.

وی با بیان مطلب فوق افزود : کودهای توزیعی براساس دستورالعمل های صادره و زیر نظر کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی آن شهرستان و بر مبنای نیازهای کودی هر محصول به کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی تحویل گردید.

ابراهیمی زاده ابراز کرد: کود اوره از رایج ترین و مهمترین منابع تأمین ازت مورد نیاز گیاه می باشد.