بارگیری کود ترکیبی کارگزاری چاهک


تاریخ ارسال :

۱۰ آذر ۱۴۰۰

بارگیری کود ترکیبی کارگزاری چاهک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی از بارگیری و حمل دو تن کود سولفات پتاسیم و دو تن کود سوپر فسفات تریپل و 6 تن کود اوره برای کارگزاری چاهک موسویه خبر داد.