بازديد از وضعيت جوانه زنی بذور كلزا در استان هرمزگان


تاریخ ارسال :

۲۳ آبان ۱۳۹۵

بازديد از وضعيت جوانه زنی بذور كلزا در استان هرمزگان

 کارشناسان شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان هرمزگان، مرکز تحقیقات و سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از وضعیت جوانه زنی بذور کلزا رقم هایولا61 در مزارع شهرستان حاجی آباد بازديد نمودند.