بازدید مدیراستان اردبیل ازانبارکارگزاریهای پارس آباد


تاریخ ارسال :

۳۱ خرداد ۱۳۹۸

بازدید مدیراستان اردبیل ازانبارکارگزاریهای پارس آباد

به گزارش روابط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل، آقای راهب مسافر مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل به همراه مسئول ایستگاه خدمات حمایتی کشاورزی شهرستان پارس آباد مغان طی روزهای 29 و 30 خرداد ماه سالجاری از انبارسازمانی شرکت متبوع و همچنین تعداد از انبارهای کارگزاران شهرستان موصوف بازدید وازنزیدیک از روند تخلیه محموله کودهای رسیده ازمبادی ، کیسه گیری ، پارت چینی و فروش به کشاورزان و کاربران منطقه ، باررسی و توصیه های فنی و لازم را ایراد و خواهان تلاش مضاعف در امرخدمات رسانی به بخش کشاورزی منطقه را شدند .