بازدید آزمایشگاه تجزیه بذر در استان مرکزی


تاریخ ارسال :

۳ تير ۱۳۹۸

 بازدید آزمایشگاه تجزیه بذر در استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی، جهت آغاز خرید بذورگندم و جو استان مرکزی آزمایشگاه موجود در شرکت و انبارهای ذخیره بذر مورخ 98/4/2برای بهبود کیفیت انجام خدمت، مورد بازدید و بررسی توسط حراست محترم ، معاون محترم فنی و تولیدی شرکت و کارشناس مسئول محترم تحقیقات بذر و نهال قرار گرفت.